مجله

نشریه جراحی ایران

صاحب امتیاز: جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول: دکترایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابرانصاری
طراح و مشاور هنری: دکتر فرشته نایبی
شمـاره شابپ: 4099-1735
وب سایت: www.ijs.ir

هیئت تحریریه


دکتر ابوالفضل افشارفـرد
دکتر ناصر صادقیـان
دکتر بیـژن اقتصاد (آمـریکا)
دکتر سیاوش صحـت
دکتر عباس امیـرجمشیدی
دکتر عـزیزالله عباسی
دکتر مصطفی جابـرانصاری
دکتر کاظم عباسیـون
دکتر ابوالحسن غـرائی
دکتر سیدعلی جلالی
دکتر فـرهاد حافظی
دکتر آریانب محـرابی (آلمـان)
دکتر احمد حسنتاش
دکتر داراب مهـربان
دکتر احمد خالق‌نژاد طبـری
دکتر عباس میـرمالک
دکتر هـرمز شمس
دکتر نصرت‌‌اله نزاکت‌گو (آمریکا)
دکتر علیرضا شمشیرساز (آمریکا)
دکتر جواد نصیـری

مشاوران علمی نشریه :


دکتر ابوالقاسم اباسهـل
دکتر مرتضی عطـری
دکتر بهادر اعلمی‌هـرندی
دکتر جواد غفـورزاده
دکتر مریم پوررضا
دکتر ایرج فاضل
دکتر علی پـورزند
دکتر محمدتقی قضاوی
دکتر جمال گـوشه
دکتر علی‌اکبر جلالی
دکتر محمدمهدی حفیظی
دکتر محمود متین
دکتر محمد خازنی‌فـر
دکتر ولی‌الله محـرابی
دکتر عباسقلی دانشور
دکتر محمد میـرعابدی
دکتر ژاله رجـوی
دکتر کریم واعظ‌زاده
دکتر حمید رحمـت
دکتر کـریم وصال
دکتر فـرخ سعیدی
دکتر انوشیـروان هدایت


نشریه گزیده ای از تازه های پزشکی جراحی عمومی و تخصصی

صاحب امتیاز : فرهنگستان علوم پزشکی
مدیر مسئول : دکتر ایرج فاضل
سر دبیر : دکتر سیاوش صحت
طراح و مشاور ادبی : دکتر فرشته نایبی

هیئت تحریریه


دکتر ابوالقاسم اباسهل
دکتر جواد احمدی
دکتر عزیز احمدی
دکتر جواد باستار
دکتر مریم پور رضا
دکتر مصطفی جابر انصاری
دکتر محمد مهدی حفیظی
دکتر محمدتقی خرسندی
دکتر حمید رحمت
دکتر محمد علی زرگر
دکتر فرخ سعیدی
دکتر هرمزشمس
دکتر کوروش شمیمی
دکتر سیاوش صحت
دکتر احمد صدیقی
دکتر کاظم عباسیون
دکتر ایرج فاضل
دکتر جمال گوشه
دکتر محمود متین
دکتر ولی الله محرابی
دکتر حمید میرخانی
دکتر انوشیروان هدایت

مشاوران علمی نشریه :


دکتر محمد خازنی فر
دکتر احمد خالق نژاد طبری
دکتر مرتضی عطری